НСОРБ Актив ЕООД
София 1111,
ул. „Голаш” 23
тел.: 02 943 44 67
e-mail: activ@namrb-activ.org
www.namrb-activ.org

Програма на събитието

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА

 

ПЪРВИ ДЕН – 2 февруари 2023 г. (четвъртък)

14.00-15.15     Работна сесия 1

  • Трайни норми в Закона за публичните финанси
  • Изпълнение на Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. и нормативните актове за неговото прилагане
  • Изисквания и ограничения за периода до приемането на Закон за държавния бюджет на Република България за 2023 г.

15.15-15.45     Кафе пауза

15.45-17.30     Работна сесия 2

  • Възможности и ограничения за финансиране разходите на общините (МРЗ, ДДД, инвестиционни, отчисления и обезпечения по ЗУО)

19.00                Вечеря

 

ВТОРИ ДЕН – 3 февруари 2023 г. (петък)

09.30-11.30     Работна сесия 3

  • Подходи и решения на общините до приемане на ЗДБРБ за 2023 г. относно:
  • уреждане на бюджетните разплащания, включително прилагане измененията в ЗДДС;
  • осигуряване на собствените приходи;
  • определяне на разчетни показатели за срока на действие на Закона за прилагане на разпоредби на закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.;
  • ефективно приключване и разплащане на проектите с финансиране от ЕС и кандидатстване с нови проекти;

 

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я