Архив на събитието

2017 г.

В последния месец на 2017 г. се проведе традиционното обучение „Подготовка на общинските бюджети“. В това си издание обучението беше организирано на две места в страната – в гр. Правец, на 11 и 12 декември,  за общините от Северна България, и във в.с. Елените, на 14 и 15 декември,  за общините от Южна България.  

Над  450 финансисти, счетоводителите, данъчните експерти, председателите и членовете на бюджетните комисии в общинските съвети, зам.-кметове и кметове от 170 общини участваха общо в двете обучения.

Сред водещите теми в програмата бяха тенденциите в макрорамката за общинските бюджети през 2018 г.; възможностите за намиране на по-добри и ефективни решения при подготовката и изпълнението им; предизвикателствата в прилагането на режима на държавни помощи при изразходването на общински бюджетни средства и новият модел за финансиране на предучилищното и училищно образование.

В своето изложение, изпълнителният директор на НСОРБ - г-жа Гинка Чавдарова, очерта една финансово по-благоприятната рамка за следващата година и подчерта по-важните задачи, стоящи пред общинските администрации: готовност за посрещане на външните одити по изпълнени проекти от предходния програмен период; подаване на заявки за междинни плащания до края на годината по проектите от настоящия. Във фокуса на изказването й бяха и промените в методиките за определяне на такса битови отпадъци, за данъчните основи на недвижимите имоти и повишаването на събираемостта на местните приходи.

Отделна работната сесия беше посветена на промените във финансирането на сектор „Образование“. В гр. Правец в дискусията участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, а във в.с. „Елените“ се включиха Дима Коцева, началник-отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ и Камен Йорданов, експерт в дирекция „Финанси, МОН. Участниците получиха разяснения и актуална информация относно промените във формулата за разпределение на средствата и новото групиране на общините.

Сериозно внимание беше отделено на темата за държавните помощи, в която говорител беше Лидия Атева, експерт по държавни помощи. В лекцията си тя обърна внимание къде са спорните места при отпускането на такъв вид помощ и отговорностите на общините в качеството им на администратор.

В двата паралелни форума - за общинските финансисти и за изборните лица / кметове и общински съветници/ и за заместник-кметове бяха дискутирани теми с практическа насоченост, като вниманието на участниците беше фокусирано върху конкретните параметри, срокове, цели и изпълнение на общинските бюджети.

По време на обучението участниците получиха Консултативната разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет, която НСОРБ подготвя всяка година.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016/2 г.

На 19 и 20 декември в София се проведе традиционната среща-обучение „Подготовка на общинските бюджети 2017“. Форумът бе организиран от Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив и на него присъстваха близо 350  представители от почти 130 общини.

Запазвайки обучителния характер и отчитайки сроковете в ЗПФ за внасяне на проектите на бюджети в общинските съвети (до 20 работни дни от обнародването на ЗДБРБ, което тази година бе на 9 декември ), обучението се проведе дни преди Коледните  празници.

Във форума участваха широк кръг експерти и изборни лица от общините, ангажирани с управлението на местните финанси: финансисти, счетоводители и ръководители на общински приходни звена, много представители на второстепенни разпоредители, голям брой кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от бюджетните комисии. Те обсъдиха финансовата рамката за предстоящата година и  дискутираха по актуалните въпроси  по подготовката на Бюджета за следващата година.

Всички участници в Срещата получиха и по 1 екземпляр от Консултативната разработка, която Сдружението подготвя всяка година. В Разработката са систематизирани новостите в нормативната уредба. В  нея са изведени и бюджетни практики, с което да се подскажат възможните антирискови мерки и действия за подобрение на финансовата стабилност в процеса на изпълнение на общинските бюджети.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Традиционното обучение на НСОРБ „Подготовка на общинските бюджети 2016“, организирано от „НСОРБ-Актив“  тази година се проведе на 5 и 6 януари в София. 

Включените в програмата теми бяха с акцент върху промените в нормативната среда,  макрорамка и национални приоритети на Бюджет`2016 и специфичните акценти при подготовката на общинските бюджети за настоящата година. Темите бяха подготвени от екипите на НСОРБ на базата на съответните раздели в подготвяната всяка година от Сдружението Консултативна разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет, и допълнени и представени от общински експерти, на база техния практически опит.

Тази година бе дадена възможност за поръчка на Консултативната разработка без участие в обучението. Още с излизането ѝ от печат - на 30 декември м.г., започна изпращането й към общините, които заявиха бройки. Общо 283 екземпляра от книжката с експресна куриерска доставка са изпратени към 129 общини, които не успяха да се включат със свои представители в обучението.

Във форума през 2016г. участваха над 200 експерти и изборни лица от общините, отговорни и ангажирани с управлението на местните финанси - финансисти, счетоводители и ръководители на общински приходни звена, много представители на второстепенни разпоредители, голям брой кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от бюджетните комисии.

Както обикновено, участниците получиха актуална информация за основните макропоказатели на държавния бюджет и най-важните въпроси по подготовката на общинските бюджети за 2016 от представителите на Министерство на финансите – директорът на дирекция „Финанси на общините“ в МФ Жени Начева и нейният екип от Дирекцията. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2015 г.

Традиционното обучение „Подготовка на общинските бюджети ‘2015 г.“ се проведе на две места в страната – на 12 и 13 януари в гр. Правец и на 15 и 16 януари в гр. Пловдив. Участваха 560 експерти и изборни лица от над 220 общини, ангажирани и отговорни за управлението на местните финанси - финансисти, счетоводители, ръководители на общински приходни звена, много представители на второстепенни разпоредители, голям брой кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от бюджетните комисии.

Кметовете на общините Правец и Пловдив – г-н Румен Гунински и г-н Иван Тотев, заедно с техните екипи бяха перфектни домакини и оказаха цялостна подкрепа при подготовката и провеждането на двата форума.

Както обикновено, участниците получиха актуална информация за основните макропоказатели на държавния бюджет и за най-важните моменти по подготовката на общинските бюджети за 2015 г. от представителите на Министерство на финансите – заместник-министъра г-н Кирил Ананиев, който успя да се включи в обучението в Правец и директора на дирекция „Финанси на общините“ Жени Начева, която беше и на двете обучения.

Основното послание на МФ към общините е да планираме обективно приходната и консервативно – разходната част на общинските бюджети, така както е подходено към държавния бюджет в настоящата година. Общинските бюджети, като част от държавния бюджет, трябва да се подчиняват на три основни принципа:

Заместник – министър Ананиев обърна внимание, че в Бюджет ‘2015 единствено за общинските администрации не е заложено задължение за 10 на сто съкращения в разходите за персонал. Това обаче не е успокоително за общините, тъй като стандарта за общинска администрация не е променян от 2009 г., а общините вече проведоха всички възможни оптимизации на персонала. Затова и НСОРБ поиска от МФ в бюджетната процедура за 2015 да се разработи ясна методология за определяне размера на този стандарт с участието на МФ.

Основните послания на НСОРБ бяха представени от изпълнителния директор на Сдружението г-жа Гинка Чавдарова. Тя обърна внимание, че през 2015 г. няма да се реализират, но ще се разработват програми за реформи в системата на местните финанси – подготовка за общински ДДФЛ и новата методика за изчисляване на ТБО от 2016 година. Докато очакваният ръст на държавните трансфери и собствените приходи е слаб и има минимални промени в стандартите за делегираните дейности, очакваният натиск за разходи ще бъде висок. Предвид предстоящите местни избори правилата и възможностите за допълнителна финансова подкрепа през годината са твърде неясни. Важен момент за общинските бюджети за 2015 година е също така, че това е последната година за приключване на проектите от стария период и общините ще трябва да осигурят съфинансирането, притова без достъп до капиталовия пазар.

Освен сесиите с участието на представители на МФ, в програмата на обучението присъстваха и традиционните теми за подготовка на приходната и разходната част и балансирането на общинските бюджети. Тези теми бяха подготвени от екипите на НСОРБ на базата на съответните раздели в Консултативната разработка, представени и допълнени от общински експерти, на база техния практически опит.

Вече се наложи като практика включването в програмата на обучението и на отделна сесия за общинските съветници. Темите на дискусията тази година бяха особеностите на бюджетния процес в предизборна година и определянето размера на местните такси и цени на услуги – формиране на реалната стойност, цената за гражданите и условия за дофинансиране от общинския бюджет.

Вече за трета година се установи като традиция в програмата на обучението да бъдат представяни теми, свързани с общинските бюджети, но извън технологията на тяхната подготовка. Тази година те бяха свързани с местното икономическо развитие – старши икономистът  Петър Ганев на Института за пазарна икономика представи тяхното изследване „Регионални профили: показатели за развитие ‘2014“. Заместник – изпълнителния директор на НСОРБ г-н Емил Савов предложи доста широк кръг от теми за дебат на участниците, свързани с намирането на нови механизми за провеждане на местни икономически политики. В края на обучението Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ говори по една съвсем нова за общинските финансисти тема – използването на финансови инструменти за осигуряване на инвестиционен ресурс за общините през новия програмен период.

+ прочети целия текст - скрий текста

2014 г.

В традиционните обучения за подготовка на общинските бюджети, които НСОРБ и „НСОРБ-Актив” ЕООД организират в партньорство с Министерство на финансите, се включиха 505 експерти, ангажирани с управлението на местните финанси от  183 общини. Обученията се проведоха на 10 и 11 декември в к.к. Златни пясъци и на 12 и 13 декември в гр. Пловдив.

Акцентите и спецификите на тазгодишните обучения бяха продиктувани от сериозните промени, настъпили в нормативната среда – влизането в сила от 2014 г. на новия Закон за публичните финанси, измененията в Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците и наредбите към него, Закона за водите и други нормативни актове с влияние върху общинските финанси и бюджети.

Изпълнителният директор на НСОРБ - г-жа Гинка Чавдарова представи целите и задачите на общинските бюджети за 2014 г. в контекста на новата нормативна среда. Тя призова представителите на местните власти да планират на база ограничени ресурси с готовност за гъвкава и своевременна реакция.

В самостоятелен форум за общинските съветници бяха дискутирани новите ангажименти на общинските съвети в бюджетния процес и беше посочено какво не бива да бъде пропуснато при подготовката, приемането и изпълнението на бюджета.

Както винаги до сега, финансовата рамка на бюджет`2014 и изпълнението на общинските бюджети за 2013 г. бяха представени от Министерство на финансите. На обучението в Пловдив заместник-министърът на финансите г-н Кирил Желев увери местните власти, че МФ е отворено за диалог, но разчита на съдействието им за увеличаване на приходите в държавната хазна, а г-жа Валентина Грозданова, директор дирекция „Финанси на общините“, представи ключовите приоритети на Бюджет`2014. На обучението в Златни пясъци се включиха г-жа Юлия Цолова, н-к отдел „Местни дейности“ и г-жа Мариана Мотева, държавен експерт в МФ, които говориха за основните тенденции в приходите на общините, разходите за делегираните дейности и взаимоотношенията между общините и централния бюджет. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2013 г.

В обученията през тази година участие взеха общо 455 общински представители от 176 общини. Те бяха организирани на две места в страната - в гр. Велико Търново на 08 – 09 януари и в гр. София на 10 – 11 януари. 

В обучителната програма бяха включени ключови теми от консултативната разработка за съставяне и приемане на общинските бюджети, специален панел с участието на представители на Министерство на финансите относно делегираните от държавата дейности. Традиционно общински финансови експерти споделиха опит и добри общински практики в местните дейности, а за подобряване на публичността се проведе и специална демонстрационна ролева игра на тема публично обсъждане на приоритетите и приходната част на общинския бюджет.

В рамките на въвеждащия дискусионен форум г-н Петър Ганев, старши иконоист от Института по пазарна икономика запозна участниците с оценката за развитие на общинските бюджети през последните години. Освен наблюдаваните показатели по приходите на общините, оценката включи и наблюдение на процеса на децентрализация и ефектът от нея. Другата актуална тема по време на дискусионния форум бяха важните моменти свързани със средносрочното планиране и прогнозиране на паричните потоци и капацитета на общините за поемане на дълг. Правилното планиране и балансиране на средствата в контекста на европейския програмен период разсясни г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ.

Подготовката на общинския бюджет с детайлно разглеждане на планирането на приходите, разходите и балансирането беше отделено в обща сесия поради големия интерес към темата.

г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите представи макрорамката, промените и приоритетите в бюджета. Според него настоящата година е първата по-спокойна от гледна точка на бюджета и ще се дебатира повече за изравнителната субсидия. Спецификата, целите и задачите на общинските бюджети през тази година изясни г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, представители на дирекция “Финанси на общините” в Министерство на финансите традиционно представиха пред общинските финансови експерти предварителните оценки за изпълнението на общинските бюджети през 2012 г. и новите моменти в бюджет 2013.

Имаше отделен форум за общинските съветници и техните ангажименти в бюджетния процес. Основни теми бяха ефективните взаимоотношения между Общински съвет, Общинска администрация и местна общност, както и възможностите за допълнителни ресурси и резерв в бюджета за бъдещи проекти.

+ прочети целия текст - скрий текста

2012 г.

През тази година обучението за подготовка на общинските бюджети се проведе на две места в страната – в гр. София на 11 – 12 януари и в гр. Шумен на 13 – 14 януари. Участие взеха общо 507 общински финансови експерти и изборни представители от 185 общини. 

Особеностите на общинските бюджети през годината в контекста на националната бюджетна политика представи г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите. Изпълнителния директор на НСОРБ, г-жа Гинка Чавдарова разясни на участниците проблемите, по които предстои вземането на тежки решения в общините през 2012 г. С промените при формирането на разходната част от бюджета и новото групиране на общините по функция „Образование“ присъстващите запознаха: г-н Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, г-жа Марияна Мотева, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините“ в МФ и г-жа Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ.

Финансирането на делегираните от държавата дейности беше дискутирано съвместно с г-жа Валя Грозданова, директор „Финанси на общините“ в МФ и г-жа Жени Начева, н-к отдел „Държавни дейности“ в МФ.

Трудните решения на новите общински бюджети, както и предстоящите промени в данъчното законодателство наложиха провеждането на два паралелни форума, където разискваните теми, представени от г-н Емил Савов, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ и общински експерти с богат практически опит предизвикаха интерес и дискусии сред участниците.

Общинските бюджети като част от задълженията на общинския съвет представи г-жа Станка Ангелова, преседател на ПК „ФИДТ“ към НСОРБ.

+ прочети целия текст - скрий текста

2011 г.

Вече пет години НСОРБ и НСОРБ-Актив всяка година организират обучение за подготовка на общинските бюджети, съвместно с Министерство на финансите. Тази година то се проведе на 7 и 8 януари в град София. Участие взеха 451 общински финансови експерти и изборни представители от 194 общини.

По време на пленарната сесия, с особеностите на бюджетната макрорамка участниците запозна г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите. Предстоящите нормативни промени в данъчното законодателство и отражението им върху общинските бюджети представи г-жа Менда Стоянова, председател на ПК „Бюджет и финанси“ в НС. Г-н Чавдар Тодоров, изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД, спонсор на обучението заедно с неговия екип разясни възможностите за внедряване в общините на софтуер обслужващ местните данъци и такси.

Новите моменти във финансирането на общински дейности от държавата представиха г-н Красимир Вълчев, главен секретар на МОМН, г-жа Валя Грозданова, директор „финанси на общините в МФ, както и експертите в МФ г-жа Марияна Мотева и г-жа Марияна Чаушева. Промените в нормативната уредба, свързана с новата методология за определяне на ТБО и размера на туристическия данък разясниха г-н Стефан Стефанов, директор дирекция „Управление на отпадъците“ в МОСВ и г-н Стефан Иванов, консултант на НСОРБ по въпросите на местните финанси. Общински експерти предложиха модел за изчисляване на ТБО, който отчита новите компоненти и предполага еднакво облагане за жилищните и за нежилищните имоти. При определяне размерите на туристическия данък много ясно беше подчертано, че целта на въвеждането му не е да се увеличи данъчната тежест на хотелиерите, а да се постигне по-голяма справедливост и по-добра събираемост като се обхванат нередовните платци.

Тази година за първи път в програмата имаше специални модули за групата на местните лидери – общински съветници, кметове и заместник-кметове – хората които вземат важните решения в местните общности. Включените теми, бяха насочени в помощ при вземането на управленски решения относно протичането на бюджетния процес вътре в администрацията и в общинския съвет. Общински експерти представиха предстоящите нормативни промени и споделиха своя богат професионален опит с участниците. Проведе се и дискусионна сесия, на която заместник-кметове и финансисти от различни по големина общини представиха своите конкретни решения относно планирането на общинските бюджети. Влошаващото се финансово състояние на общините и изискваното съ-финансиране по проектите силно намаляват способността им за провеждане на самостоятелна инвестиционна политика извън евро-проектите. За други инвестиции общините могат да разчитат предимно на собствени приходи след направените в ЗОД промени. Повечето общини ще трябва да направят труден избор при приемането на общинските бюджети, състоящ се в търсенето на баланса между три вида дефицит: в текущите разходи за местни дейности, в обхвата на местната инвестиционна програма и в способността да се обслужва настоящ и нов дълг. Получи се оживен дебат, което показва че споделянето на добри и лоши практики е много по-добър вариант от предоставянето на готови и понякога спорни решения.

+ прочети целия текст - скрий текста

2010 г.

За четвърта поредна година се проведе обучението за общинските финансисти и председатели на бюджетните комисии в общинските съвети за подготовка на общинските бюджети. По този начин отново се гарантира ефективното партньорство и взаимодействие между администрацията и общинския съвет в цялостния бюджетен процес. С оглед спазване на сроковете за приемане на общинските бюджети, през тази година обучението беше само едно за всички общини и се проведе от 7 до 9 януари в гр. София. В него участие взеха 373 общински финансисти, данъчни експерти, счетоводители, директори на дирекции, общински съветници, председатели на общински съвети, кметове и заместник-кметове от 176 общини.

Лектори на обучението и през тази година бяха както представители на МФ, така и експерти на НСОРБ и общински финансисти. Спецификата на макрорамката за общинските бюджети през 2010 г. беше представена от г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите. Той се спря върху новите моменти в ЗМДТ, осигурителната политика и политиката по доходите, приоритетите в разходната част на бюджет 2010, приоритетите по отношение на капиталовите разходи, както и върху делът на основните функции в разходите за делегирани от държавата дейности на общините и делът на основните функции в разходите за местни дейности на общините. Г-жа Валя Грозданова, директор дирекция “Финанси на общините” представи подробен количествен анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2009 г. В своята презентация г-жа Гинка Чавдарова препоръча на общините да планират реалното и да се надяват на по-доброто. Тя постави акцент върху предизвикателствата през 2010 г., в това число новите задачи на данъчните служби и новите реалности в инвестиционната политика и очерта задачите, с които се ангажира НСОРБ и тези, които стоят пред общините.         

Втората част на обучението беше фокусирана върху предварителни, текущи и последващи действия при управление на местните приходи и общата рамка на разходната част - делегирани и местни дейности, като специално внимание беше отделено на предложения и идеи за конкретни антикризисни мерки. Интерес предизвика и темата за ангажиментите на общинския съвет в бюджетната процедура и необходимостта от преосмислянето на общинските политики.

Отчитайки реалните проблеми, в програмата специално внимание беше отделено на европроектите, които се очертават като основа на инвестиционната политика на общините през следващите години. Финансово управление на привлечените по проекти средства предизвика интерес и дискусии сред участниците, които все по-често се сблъскват с тази проблематика. Бюджетът на проектите се планира общо и по години съобразно времевия график за изпълнение на дейностите и това е базата при планиране бюджета на общината (бенефициента) за съответната бюджетна година. В тази връзка в рамките на обучението беше организирано бюро за консултации с експерти от Фонд ФЛАГ, а неговия изпълнителен директор представи възможностите на общините да се възползват от ресурсите на фонда. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2009 г.

За поредна година се проведоха традиционните обучения за общинските финансисти и председатели на бюджетните комисии в общинските съвети по подготовка на общинските бюджети. Те се проведоха от 15 до 17 януари в гр. София и от 18 до 20 януари в гр. Шумен и преминаха при голям интерес – 466 участника от 196 общини.

Община Шумен се представи като изключително гостоприемен домакин с активното си съдействие в подготовката за деловата работа, представяне на програма за историята и традициите на региона и организирано посещение на Мадарския конник и Преславското златно съкровище.

Промените в макрорамката и балансирането на общинските бюджети в условията на финансова и икономическа криза бяха представени от г-н Кирил Ананиев, заместник министър на финансите. Той се спря върху основните рискове пред фискалната политика и прогнозата за основните макроикономически показатели, както и върху пакетите от мерки за противодействие на финансовата криза. Подробен количествен анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2008 г. направи г-жа Валя Грозданова, директор дирекция “Финанси на общините”. Г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ разгледа предизвикателствата пред общинските бюджети за 2009 г. и техните възможни решения, като акцент беше поставен върху това как да се възползваме от шансовете, които дава кризата. Представени бяха основни моменти в планирането и управлението на собствените приходи и на държавните трансфери и планирането и управлението на разходите.

Вторият ден на обученията беше фокусиран върху новата политика при планиране на разходите; новостите в делегираните от държавата дейности “Отбрана и сигурност” и “Здравеопазване” и изводи от практиката през 2008 г. в сектор “Образование” и възможните за подобрения през 2009 г. Лектори бяха експерти на НСОРБ, общински финансисти и експерти от МФ – г-жа Станка Ангелова, председател на ПКФИДТ към НСОРБ, г-жа Марияна Чаушева и г-жа Марияна Мотева – държавни експерти в дирекция “Финанси на общините”. Особен интерес предизвика темата за планиране на средствата за заплати на общинската администрация. Въвеждането на единни разходни стандарти за финансиране на трудовите разходи за общинската администрация е съществена промяна в бюджетните условия за 2009 г. и опит за разрешаване на основния проблем в общините – кадрова осигуреност и адекватност на отговорностите и възнагражденията. Отбелязани бяха и промените в дейност “Здравеопазване”, свързани с въвеждането на нови единни разходни стандарти. В дейност “Отбрана и сигурност” се въвеждат стандарти за численост по групи общини и за издръжка на делегирана от държавата дейност “Доброволни формирования за защита при бедствия”. Детайлно и подробно бяха представени промените в дейност “Образование” за разделение на дейностите и за единните разходни стандарти.

Третият ден от програмата на обученията беше посветен на подходите за планиране и финансово управление на средства за подготовка и изпълнение на европейски проекти. Представените теми от общински експерти с богат практически опит предизвикаха интерес и дискусии сред участниците, които все по-често се сблъскват с тази проблематика. Модулът завърши с промотиране на процедурите за кандидатстване пред Фонд “ФЛАГ”, който официално стартира на 15 януари 2009 г., направено от изпълнителния директор на фонда г-н Емил Савов.

Интересът към обученията, както и мненията и оценките на участниците показаха, че този традиционен форум е необходим и полезен. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2008 г.

През тази година обучението за политиките и технологията на общинските бюджети се проведе на три места в страната - в гр. София от 16 до 18 януари и в гр. Пловдив от 22 до 24 януари и в к.к. Св.св. Константин и Елена от 30 януари до 1 февруари. В трите обучения общо участие взеха 518 общински финансови експерти и изборни представители от 195 общини.

Националните приоритети на Бюджет ‘2008 и предстоящите промени, касаещи общините представи г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите. Изпълнителния директор на НСОРБ, г-жа Гинка Чавдарова запозна участниците с предизвикателствата пред новия бюджет, проблемните моменти във взаимоотношенията с общинския съвет и публичността на бюджетния процес, както и възможните решения. С новите моменти при формирането на разходната част от бюджета по функция „Образование“ и положителни практики в тази посока присъстращите запозна г-жа Марияна Мотева, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините“ в министерство на финансите.

Анализ на нормативната среда касаеща подготовката на Бюджет ‘2008, както и обосновка за планиране на приходите и текущите му разходи бяха направени от общински експерти с дългогодишен опит в бюджетния процес. Възможностите за подобряване на бюджетния процес и балансиране на бюджета представи г-жа Станка Ангелова, председател на Постоянната комисия по финансови, икономически дейности и транспорт към НСОРБ.

+ прочети целия текст - скрий текста

2007 г.

След влизането на България в Европейския съюз подготовката на общинските бюджети предстоеше да става все по голямо предизвикателство за местните власти и НСОРБ чрез своето търговско дружество НСОРБ-Актив реши да започне организиране на ежегодни обучения по тази актуална тема. Първото обучение беше проведено в началото на 2007 г. на две места в страната – в гр. София от 11 до 13 януари и в гр. Хисяря от 15 до 17 януари. Участие взеха 327 общински финансови експерти и изборни представители от 157 общини.

С макроикономическите и фискални аспекти на Бюджет ‘2007, както и с процеса на финансова децентрализация участниците бяха запознати от г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите и г-жа Валя Грозданова, директор на дирекция “Финанси на общините” в министерство на финансите. Г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ отбеляза новите предизвикателства и възможните решения при подготовката на проектобюджетите от общините. Експерти от министерство на финансите представиха новите мометни за 2007 г. по сфери на дейсност – бюджета на образованието в условията на финансирането по единни стандарти на делегираните от държавата дейности, задълженията на общините по опазване на обществения ред, сигурността, отбранително-мобилизационната подготовка, стихийните бедствия и аварии, основните параметри на общинското здравеопазване и социалните дейности.

Анализ на Бюджет ‘2006, както и обосновка за планиране на приходите и разходите по проекта за първи европейски бюджет на общините бяха направени от общински експерти с дългогодишен опит в бюджетния процес.

+ прочети целия текст - скрий текста
Регистрация Възможности за партньорство
Партньори на събитието
Календар на събитията

декември 2019

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
  Обучение: „Подготовка на Общинските бюджети“ - ден 1/2
 • 13
  Обучение: „Подготовка на Общинските бюджети“ - ден 2/2
 • 14
 • 15
 • 16
  Обучение: „Подготовка на Общинските бюджети“ - ден 1/2
 • 17
  Обучение: „Подготовка на Общинските бюджети“ - ден 2/2
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5