Архив на събитието

2023 г.

Общините планират бюджетите си и без приет Закон за държавния бюджет за 2023 година

Над 270 финансисти на различни ръководни и експертни нива в общините взеха участие в дискусионния форум, организиран от „НСОРБ - Актив“ с фокус върху Закона за прилагане на разпоредби на закона за Държавния бюджет на република България за 2022 г., приет от 48-ото Народно събрание на 23 декември 2022 г.

Законът, който популярно с нарича закон за удължаване действието на държавния бюджет, е в сила от 1 януари 2023 г. и се прилага до приемането на ЗДБРБ за 2023 г., но не повече от три месеца. Този срок спира да тече от деня на разпускане на Народното събрание до деня на конституиране на следващото Народно събрание, което вероятно ще обхване първото полугодие на 2023 г.

Така, през 2023-та, за втора поредна година, общините подготвят общинските бюджети преди приемане на държавен бюджет.

Като база за изготвяне на разчетите на общините се вземат достигнатите нива за финансиране към края на 2022 г. и влезлите в сила нормативни актове, които рефлектират върху местните финанси, посочи изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева. Тя  запозна участниците с постигнатите параметри в рамките на преговорите по Бюджет`22 и неговата актуализация, както и с някои облекчения за общините, които Сдружението имаше възможност да постигне през 2022 г. Едно от тях е отпадането на рестриктивната норма неразходваните до декември 2022 г. преходни остатъци по сметките на общините да бъдат върнати в бюджета на държавата. Сега общините ще имат възможност да използват, както остатъците по делегираните от държавата дейности /с изключение на тези в образованието/, така и наличните неразходвани средства с целеви характер, отпускани с ПМС преди 2021 г.

Темата вече няколко години подред се поставя от Министерството на финансите. Директорът на дирекция „Финанси на общините“ в МФ Жени Начева, която взе участие във форума, обърна внимание, че наличието на близо 2,2  млрд лв. преходни остатъци по сметките на общините сериозно затруднява настояванията за отпускане на допълнителни средства за местните бюджети. Друг аспект на проблема е, че разчетите за бюджетите на общините са част от консолидираната фискална програма, която в процеса на присъединяване към еврозоната, е под строг контрол. Финансовото ведомство не разполага с механизъм да прогнозира кога общините ще решат да разходват преходните си остатъци, за да успее да неутрализира евентуални негативни последствия върху дефицита в бюджета на държавата.

В 127 общини преходните остатъци са приблизително на стойността на 30% от разходите им. Едва 5-6 общини не са формирали остатъци от предходни периоди.

От общо 2,2 млрд лв. преходни остатъци, 1,2 млрд лв. нямат целеви характер, което дава пълна свобода в тяхното насочване. Най-сериозен проблем и за финансовото ведомство, и за общините са преходните остатъци в сектор „Образование“, където натрупаните средства са около 270 млн. лв. Според общините проблемът има две страни: парите за образование са „свещена крава“ и училищата са много чувствителни към пренасочване на неусвоените пари за  други дейности; от друга страна – общините нямат никакви правомощия по отношение работата и решенията на училищните директори. Липсата на разбиране и нормална комуникация в много случаи е причина за натрупване на средства по сметките на общините, които училищата не знаят за какво и как биха искали да похарчат, но и няма възможност решение за пренасочването им да бъде взето от Общинския съвет.

Средствата от другите делегирани от държавата дейности, общините имат възможност да разходват за свои приоритети.

994 млн. лв. са натрупаните преходни остатъци с целеви характер, посочи пред участниците във форума Жени Начева и обърна внимание, че за парите, отпуснати през 2018 и 2019 г. забавянето на обществени поръчки не би могло да бъде релевантно оправдание.

Директорът на дирекция „Финанси на общините“ изтъкна, че добрата аргументация на НСОРБ досега е давала възможност МФ да удовлетвори по-голямата част от основателните искания на общините. В етапа на мониторинг, в който влиза държавата по пътя към еврозоната, повишаването на средствата за общинските трансфери ще бъде обвързано с ефективното управление на средствата и реалистичността на прогнозните разчети.

Тя обърна внимание, че друг, изискващ сериозно внимание проблем, е инвестирането на отчисленията, дължими по ЗУО. Според Начева темата се подценява и не се предприемат реални стъпки. Засега санкциите се понасят от държавата, при все, че ключът към решаването на повечето проблеми е в ръцете на общините. Тя апелира към по-активна и целенасочена работа.

Г-жа Начева даде подробни разяснения по основните въпроси, поставени от общините в етапа на подготовка на дискусионния форум. Тя направи уточнения как следва да бъдат планирани капиталовите разходи за текущата година, какви разчети следва да бъдат внесени в общинските съвети до приемане на Закона за държавния бюджет и какви са възможностите за отразяване нарасналата стойност на минималната работна заплата. За делегираните от държавата дейности необходимите средства ще бъдат заложени при разчетите за държавния бюджет, а по отношение възнагражденията в администрацията, засега на общините се препоръчва да бъдат предпазливи с планиране на ръстове. Те следва да са ориентирани в рамките на собствените приходи и да дават възможност на общините да поддържат нивата в бюджетите си за 2024 г.

Все още не е сигурно дали в ЗДБРБ ще бъдат предвидени допълнителни източници за дофинансиране на индексираните договори за строителни дейности, информира Жени Начева.

Подробни препоръки за планирането на финансите в общините в следващите дни Министерството на финансите пое ангажимента да изготви и да предостави на общините чрез НСОРБ. Директорът на дирекция „Финанси на общините“ апелира за повече прозрачност в работата на общините и за по-голяма публичност при планирането и разходването на средства.

В дискусионния форум взе участие и изпълнителният директор на Фонд ФЛАГ Надя Данкинова. Тя презентира, че близо 200 млн. лв. са на разположение на общините за нови инвестиционни проекти. Те са възможност за допълване на финансирането по линия на Плана възстановяване и устойчивост и програмите на ЕС. Този месец започва втория етап на Инвестиционната платформа, с подкрепата на Европейската инвестиционна банка - набор от проекти, техническа помощ и консултации.

През втория ден от дискусионния форум в центъра на обсъжданията бяха важните моменти при структурирането на бюджетите на общините в тези специфични условия. Своя подход в прилагането на разпоредбите на закона, удължаващ действието на държавния бюджет, споделиха представители на общините Стара Загора, Свищов, Свиленград, Враца и Габрово.

Цанка Ганева, директор на дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ на община Стара Загора, подчерта, че инфлацията оказва въздействие и върху събираемостта на местните данъци и такси, но нагласата на повечето общини е за запазване на нивата на местни данъци и такси.

Обсъждани бяха и изискванията за инвестиране на отчисленията по Закона за управление на отпадъците.

Директорът на дирекция „Финансови дейности“ в община Свищов Стефан Кирчев сподели опита си в прилагането на формула при планирането на бюджета на общината. „Правилната композиция на бюджета ще доведе да финансовата стабилност на общината“ – подчерта Кирчев. Като положителна се оценява възможността неразходваните средства по някои от делегираните от държавата дейности да бъдат пренасочвани. Обсъдени бяха и примери на европейски държави за формиране на размера на таксата за битови отпадъци.

Заместник-кметът на община Свиленград Мария Костадинова сподели с колегите си опита по привеждане на бюджетните прогнози и разплащания в съответствие с правилата в публичния сектор, в условията до приемане на държавен бюджет. Тя разясни правните основания, мотивите и предприетите действия от общинската администрация и Общинския съвет.

Румяна Маринова, директор дирекция „Финансово-счетоводна дейност“ в община Враца, отбеляза, че сериозното увеличение на цените на електроенергията през последната година – с близо 84% за общината, е наложило актуализиране на таксите и цените на предоставяните административни услуги в тяхната община.

Заместник-кметът на община Габрово Мария Йозова, която участва с експерти на НСОРБ в преговорите с Министерството на транспорта и съобщенията по осигуряването на допълнителни средства за компенсации в обществения транспорт, информира участниците във форума за водените разговори и договорените процедури за прилагане на новите разпоредби.

Заместник-кметът на община Търговище Валентин Велчев обърна внимание на факта, че работата в подобна, „извънредна“ по отношение на финансите, обстановка има и положителни страни и те трябва да бъдат отчитани. Натрупването на професионален опит от една страна, от друга – общините още през декември приеха план-сметките по чистотата, плановете за управление на общинската собственост през януари. „Ако на сесиите през февруари приемем и капиталовите разходи, ще имаме база, с която да работим“ – обобщи Валентин Велчев.

+ прочети целия текст - скрий текста

2022 г.

На 15 и 16 март 2022 г. в София се проведе обучение „Подготовка на общински бюджети 2022“. Над 220 бяха общо участниците в хибридния форум – почти  80 присъствено  и 150 - в онлайн формат.

Председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов запозна участниците с активната работа на Сдружението по преговорите за държавния бюджет през последната година и постигнатото значително увеличаване на средствата за общините. При формиране на общите позиции на НСОРБ по всички важни въпроси се сондират мненията на общините и около 75% от местните администрации проявяват активност, подчерта той.

Г-н Панов подчерта, че въпреки сложната политическа обстановка, в която ръководството на НСОРБ договаря бюджетните параметри, за 2022 г. общините ще разполагат с над 72 млн. лв. повече. Общата изравнителна субсидия в резултат от преговорите е увеличена почти двойно от предвиденото в първоначалния вариант на правителството. Въпреки резервите на министерството на финансите е постигнато и увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи с 32%. Председателят на УС изрази надежда, че предвижданата актуализация на бюджета в средата на годината е възможност да бъдат намерени и решения на проблемите с компенсирането на общините заради ръста на цените на енергоносителите, постигане на споразумение за индексация на договорите за строителство, поради рязкото поскъпване на материали и услуги в сектора, както и осигуряването на допълнителен ресурс за възнаграждения на заетите в общинската администрация и в социалната сфера.

Заместник-председателят на УС на НСОРБ и кмет на община Троян Донка Михайлова представи основните акценти от бюджетната рамка за общините за 2022 г. По нейни думи, това е „най-обсъжданият“ бюджет, защото подготовката му премина през дискусии с два състава на правителство и парламент, „най-закъснелият“, защото след вълната от избори за първи път държавата ни започва календарната година без приет Закон за бюджета и „най-непрогнозируемият“, защото ще бъде изпълняван освен в постковид ситуация и в условия на война. Към обстоятелствата, които допълнително усложняват средата са новите нормативни изисквания, продължаващата реформа в социалните услуги, въвеждането на безплатни детски градини и ясли, бежанския поток и неясните перспективи за инфлацията.

Донка Михайлова информира подробно участващите над 220 представители на общините за хода на водените преговори за Бюджет 2022 и постигнатото разбиране за необходимостта от компенсиране на публичните организации, в това число и общините, заради цените на електроенергията. Тя сподели напредъка по водените разговори за индексация на договорите за строителство и обърна внимание, че по данни на МФ общините задържат капиталови разходи за над 1 млрд. лв. под формата на преходни остатъци, което освен, че  разколебава впечатлението за ефективно управление на финансите, но и значително затруднява постигането на желаните резултати в разговорите за субсидии с министерствата.

УС на НСОРБ продължава разговорите с МРРБ за намиране на допълнителни средства за ремонт на общински пътища. Сдружението вече изпрати на вицепремиера Гроздан Караджов подробна информация за проектната готовност по общини и във вторник / 22.03.2022 г./ предстои поредният кръг от преговори. Като успех на НСОРБ Михайлова открои постигнатото разбиране за необходимостта от решаване на наболелия въпрос с финансовите корекции, допълнителните увеличения за бюджета на общините в хода на обсъжданията на парламентарно ниво и планирания Фонд за регионално развитие.

Сред приоритетите за 2023 г. заместник-председателят на НСОРБ открои започването на ефективни преговори за финансовата децентрализация на местната власт, като амбициите на Сдружението са за преотстъпване на 1/5 от данъка върху доходите на физически лица и 10% от корпоративния данък в полза на общините.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева обърна внимание на новите моменти в Закона за ДБРБ за 2022 г. Възможностите за финансиране на дейността на общините са освен в съответните раздели по секторни политики, но и в чл.1, ал.5  на Закона, където за реализирането на различни политики е предвиден ресурс от 2,4 млрд лв.

В рамките на дискусионния форум бяха обсъдени новите моменти в планирането и отчитането на делегираните от държавата дейности във функциите „Здравеопазване“, „Отбрана и сигурност“, „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“, „Култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело“, „Общинска администрация“. Управлението на средствата в сферата на образованието коментираха експерти от Министерството на образованието и науката: Дима Коцева - началник-отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“; Камен Йорданов - държавен експерт и Мариана Паленкова -  държавен експерт в образователното ведомство.

Ръководителят на екип „Местни политики и финанси“ в НСОРБ Даниела Ушатова даде подробни разяснения по отношение планирането и управлението на разходите на средствата от целева субсидия за капиталови разходи, трансферите за зимно поддържане и другите целеви трансфери.

Във втория ден от обучението се проведе дискусионен форум по специфичните особености на Бюджет 2022 г. В него участваха Надя Каратова - заместник-кмет на община Кюстендил, Цанка Ганева - директор дирекция „Финанси, бюджет и счетоводни дейности“ в община Стара Загора и директора дирекция „Бюджет и финанси“ на община Велико Търново Мариян Маринов.

Сред акцентите в програмата бе и темата за управление на отпадъците, в контекста на предстоящата кардинална реформа в начина на формиране на ТБО и в цялостния комплекс от обвързани дейности и услуги. Сред лидерите в намаляването на отпадъците в страната е община Свиленград, която вече е в напреднал етап по сертифициране като община с нулеви отпадъци. В обучението взема участие Мария Костадинова - заместник-кмет на община Свиленград.

+ прочети целия текст - скрий текста

2021 г.

119 участници от 93 общини се включиха в традиционното обучение „Подготовка на общинските бюджети 2021“, което се проведе дистанционно на 20 януари 2021 г.

В обучението,  с което  НСОРБ-АКТИВ  откри годишния си събитиен календар с форуми за експертите от общините, се включиха финансисти, счетоводители и ръководители на общински приходни звена, представители на второстепенни разпоредители, ресорни заместник-кметове, общински съветници.

Темите в програмата на форума и тази година бяха с фокус върху финансовата рамка за предстоящата година, подготовката на общинските бюджети и възможностите за намиране на по-добри и ефективни решения при разработването и изпълнението им.

От Министерството на финансите темите бяха представени от Евгения Петкова, Нели Грозданова и Гергана Тонова от дирекция „Финанси на общините“ . В дискусията по проблемите на общинското образование и тяхното отражение върху планирането на финансите на местно ниво участие взеха  Дима Коцева – началник отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“ и Камен Йорданов – държавен експерт в дирекция „Финанси“ на Министерството на образованието и науката.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева при откриването на форума благодари на всички участници за активното сътрудничество с екипа на НСОРБ. На основата на  своевременно подаваната информация от общините Сдружението формулира важни за тях предложения, които в последствие бяха отразени в промените в действащото законодателство. По този начин  през 2020 г. бе постигната по-голяма гъвкавост и оперативност в процеса на вземане на решения на местно ниво, бяха осигурени повече средства за общините от субсидии, в много сектори бяха повишени стандартите за делегираните от държавата дейности и бяха осигурени средства за компенсиране на разходите по прилагане на противоепидемичните мерки.

Постигнатите параметри на общинските финанси в Бюджет 2021 гарантират ръст на средствата по всички основни елементи на бюджетните взаимоотношения: общата субсидия за делегираните от държавата дейности е обезпечена с ръст от  близо 679,3 млн. лв, общата изравнителна субсидия нараства с 22,4 млн. лв. С 25 млн. лв. е повишена целевата субсидия за капиталови разходи, а с 5 млн. лв. – целевите трансфери за зимно поддържане на общинските пътища.

По време на обучението бяха очертани и основните предизвикателства, справянето с които е приоритет през настоящата година: нов подход при планирането на средствата за населените места в контекста на последните промени в ЗМСМА и постепенното преминаване към нов механизъм за определяне размера на такса „битови отпадъци“.

За първи път срокът за внасяне на общинските бюджети е с 25 дни по-дълъг от обикновеното, което дава възможност на общините да проведат по подходящ начин и при достатъчно публичност обсъждането на един от основните документи за всяка местна администрация.

+ прочети целия текст - скрий текста

2019 г.

Близо 350 финансисти, счетоводители, данъчните експерти, председатели на Общински съвети и членове на бюджетните комисии, зам.-кметове и кметове от 170 общини участваха в Обучението „Подготовка на общинските бюджети 2020”, което ежегодно организират НСОРБ и „НСОРБ-Актив“.

Форумът бе организиран на две места в страната, така че да бъде удобно за всички общински експерти и като местоположение и като дати на провеждане - в гр. Правец  на 12 и 13 декември и к.к „Албена“  на 16 и 17 декември.

Кметът-домакин Румен Гунински, както и Златко Живков, кмет на община Монтана и член на УС на НСОРБ откриха Обучението в Правец, където участва и лично министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по въпросите на финансирането за общинското образование. В обучението се включиха също доц. д-р Гинка Чавдарова и Любомир Дацов, член на Фискалния съвет на България.

Експерти от НСОРБ, Министерство на финансите и Министерство на образованието, Института за пазарна икономика участваха в обучението и на двете места, за да запознаят участниците с всички важни промени в макрорамката на бюджета за 2020 г., които засягат общините.

Участниците получиха разяснения и актуална информация от Любомир Попов и Евгения Петкова от дирекция „Финанси на общините“ в Министерство на финансите за делегираните от държавата дейности и как да бъдат разпределени средствата, за да се гарантира качеството на услугите. По темата за общинското образование участва и Камен Йорданов от Министерство на образованието и науката.

Сред водещите теми в програмата бяха и тенденциите в общинските бюджети и приносът им за постигане на националните приоритети заложени в Бюджет`2020, както и атуализираната средносрочна бюджетна прогноза, където се включи Петър Ганев, старши икономист, Институт за пазарна икономика.

В дискусиите по различни теми във форумите се включиха кметовете на Елена - Дилян Млъзев, на Генерал Тошево - Валентин Димитров, заместник-кметовете на Попово – Милена Божанова, на Свиленград – Мария Костадинова и на Търговище – Валентин Вълчев.

Директорите на финансовите дирекции на Враца - Румяна Маринова и на Велико Търново -  Мариян Маринов също участваха като лектори в обучението с акцент върху по-важните задачи и срокове, стоящи пред общинските администрации, както по приключване на Бюджет `2019, така и по подготовката на Бюджет`2020.

Партньор на форума бе ICard, които представиха бъдещето на електронните платежни услуги и възможностите за подобряване събираемостта на данъци и такси.

Пред участниците и на двете места изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи макроикономическа рамка на общинския Бюджет за 2020 г. и важните за общините предложения, които Сдружението успя да защити.

НСОРБ участва активно в процеса на подготовка на ЗДБРБ и редица от предложенията са взети под внимание в окончателния текст на документа.

Краят на месец декември е свързан с финализиране на подготвяните общински бюджети за следващата година. В 197 от общините у нас, в които са преизбрани досегашните кметове, важна задача при разработването на бюджета е да бъдат заложени необходимите ресурси за продължаване на политиките за развитие. В 68 от общините, които ще бъдат управлявани от нови кметове, е от особено значение да се гарантира приемственост и в същото време да се осигури реализация на новите управленски инициативи, които гражданите са подкрепили със своя глас.

Новите общински бюджети трябва да отчитат и редица предизвикателства, които общините ще срещнат още в първата година на мандата: приключване на важни инвестиционни проекти и съпътстващите проектите финансови корекции и стартиране на подготовката на основния стратегически документ за всяка община – планът за развитие за 2021 - 2027 г., както и на проектите за новия програмен период. Предстои подготовка и за преминаване към изчисляване на дължимата от гражданите такса „битови отпадъци“ според генерираното количество.

НСОРБ успя да постигне споразумение с МОСВ за  намаляване на отчисленията, които общините трябва да правят за депонирането на отпадъци. Така през 2020 г. ще бъде преодоляна опасността от рязък скок на размера на таксата и тя ще нарасне от 57 на 69 лева за тон, вместо очакваните 95 лв. За следващите две години, обаче, плавното увеличаване е неминуемо и се очаква то да бъде с по 13 лв. всяка година.

Бюджетната рамка за 2020 г. предвижда увеличение на субсидиите за общините в рамките на 456,7 млн. лв. (12%). От 3 234,4 млн. лв. на 3 653,2 млн. лв. нараства обща субсидия за делегираните от държавата дейности, но увеличението с 13% на практика осигурява основно „догонването“ на ръста на минималната работна заплата от 1 януари. Също с 13% нараства трансфера към общините за зимно поддържане и снегопочистване / от 38,2 млн. лв. на 5 млн. лв./. Увеличава се и целева субсидия за капиталови разходи – от 179,1 млн. лв. на 199,1 млн. лв. или ръст от 20 млн. лв. (11%). Незначително е повишена и общата изравнителна субсидия към общините. Тя  е увеличена едва с 13 млн. лева, което е с 4% повече от 2019 г. Въпреки това, НСОРБ счита, че предвидените трансфери за местни дейности все още остават далеч под нивата, за които Сдружението настоява.

Общините ще могат да разполагат с повече средства за социалните услуги от резидентен тип, както и с по-голям ресурс за възнаграждения. Ще бъдат възстановявани всички дължими от работодателя здравно-осигурителни плащания по предоставяните услуги „личен асистент“. Осигурени са и по-гъвкави условия за работа и взаимодействие с АСП и НОИ. Удължено е бюджетното финансиране до края на тази година за услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ и инструментът за подкрепа ще бъде запазен през 2020 г.

Натискът за реформи на местно ниво и новите ставки на някои местни данъци са сред основните предизвикателства за общинските ръководства в новия мандат. Сред обсъжданите теми е и въпросът с прецизирането на данъчните оценки, който е на дневен ред в диалога между НСОРБ и МФ.

Всички участници в обучението получиха по една, включена в таксата за участие, Консултативна разработка за съставяне и приемане на общинските бюджети за следващата година.

+ прочети целия текст - скрий текста

2018 г.

На 17 и 18 декември в София се проведе традиционното обучение по подготовка на общинските бюджети. Тази година НСОРБ и НСОРБ-Актив събраха близо 300  представители на общини, които дискутираха въпроси по подготовката на Бюджет 2019.

Форумът бе открит от кмета на община Елена инж. Дилян Млъзев.

Националните приоритети в държавния бюджет и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза бяха представени от народния представител Мария Илиева, председател на подкомисията „Отчетност на публичния сектор“ към Постоянната комисия по бюджет и финанси на 44-то Народно събрание.

Тя обърна внимание на предвидените ръстове в бюджета за 2019 г. както на основните макроикономически показатели – БВП, инфлацията, безработицата и управление на държавния дълг, така и на пенсионната, социалната, осигурителната и подоходната политика, политиките в сферата на образованието, отбраната и други. Госпожа Илиева засегна и въпросите за бюджетните взаимоотношения на централния бюджет с общинските бюджети на макро ниво.

Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева представи особеностите на общинските бюджети през следващата бюджетна година. Тя обърна внимание на постигнатите резултати в усилената работа на ръководството на НСОРБ в рамките на бюджетната процедура за 2019 г., промените в нормативната уредба, засягащи възнагражденията на изборните лица, ЗМДТ, социалните услуги, както и въпросите по които НСОРБ ще търси решение следващата година. Тя подчерта „желаното, необходимото и възможното“ за съставяне на балансиран общински бюджет.

Представители на Министерство на финансите от дирекция „Финанси на общините“: Евгения Петкова – началник-отдел „Държавни дейности“, Гергана Тонова – началник отдел „Финансово оздравяване на общини“, и Любомир Попов – главен експерт в отдел „Финансово оздравяване на общини“, дадоха насоки как да се разпределят средствата, за да се гарантира качество на услугите за делегирани от държавата дейности във функциите „отбрана“, „култура“, „здравеопазване“, „социални дейности“ и „общинска администрация“.

Министърът на образованието Красимир Вълчев представи разпределението на средствата във функция “образование“. Той препоръча да се направи анализ на формулата при новия брой численост и уточни, че проблеми ще срещнат училищата с намаляващ брой деца/ученици. За да работят училищата заедно, да има повече междуобщински изяви и дейности и да се разшири образователната среда на учениците, е предвидена нова национална програма. Тя ще финансира посещение на обекти в различни общини, като за тази цел 10% от средствата, предвидени за училищата, ще остават в общинските бюджети. Ще бъдат осигурени допълнителни средства за училища и детски градини с деца от специализирани групи и повишен стандарт за хранене на децата и учениците.

Всички участници в обучението получиха по една, включена в таксата за участие, Консултативна разработка за съставяне и приемане на общинските бюджети за следващата година.

+ прочети целия текст - скрий текста

2017 г.

В последния месец на 2017 г. се проведе традиционното обучение „Подготовка на общинските бюджети“. В това си издание обучението беше организирано на две места в страната – в гр. Правец, на 11 и 12 декември,  за общините от Северна България, и във в.с. Елените, на 14 и 15 декември,  за общините от Южна България.  

Над  450 финансисти, счетоводителите, данъчните експерти, председателите и членовете на бюджетните комисии в общинските съвети, зам.-кметове и кметове от 170 общини участваха общо в двете обучения.

Сред водещите теми в програмата бяха тенденциите в макрорамката за общинските бюджети през 2018 г.; възможностите за намиране на по-добри и ефективни решения при подготовката и изпълнението им; предизвикателствата в прилагането на режима на държавни помощи при изразходването на общински бюджетни средства и новият модел за финансиране на предучилищното и училищно образование.

В своето изложение, изпълнителният директор на НСОРБ - г-жа Гинка Чавдарова, очерта една финансово по-благоприятната рамка за следващата година и подчерта по-важните задачи, стоящи пред общинските администрации: готовност за посрещане на външните одити по изпълнени проекти от предходния програмен период; подаване на заявки за междинни плащания до края на годината по проектите от настоящия. Във фокуса на изказването й бяха и промените в методиките за определяне на такса битови отпадъци, за данъчните основи на недвижимите имоти и повишаването на събираемостта на местните приходи.

Отделна работната сесия беше посветена на промените във финансирането на сектор „Образование“. В гр. Правец в дискусията участва министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, а във в.с. „Елените“ се включиха Дима Коцева, началник-отдел „Регулиране на труда и финансова децентрализация“, дирекция „Финанси“ и Камен Йорданов, експерт в дирекция „Финанси, МОН. Участниците получиха разяснения и актуална информация относно промените във формулата за разпределение на средствата и новото групиране на общините.

Сериозно внимание беше отделено на темата за държавните помощи, в която говорител беше Лидия Атева, експерт по държавни помощи. В лекцията си тя обърна внимание къде са спорните места при отпускането на такъв вид помощ и отговорностите на общините в качеството им на администратор.

В двата паралелни форума - за общинските финансисти и за изборните лица / кметове и общински съветници/ и за заместник-кметове бяха дискутирани теми с практическа насоченост, като вниманието на участниците беше фокусирано върху конкретните параметри, срокове, цели и изпълнение на общинските бюджети.

По време на обучението участниците получиха Консултативната разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет, която НСОРБ подготвя всяка година.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016/2 г.

На 19 и 20 декември в София се проведе традиционната среща-обучение „Подготовка на общинските бюджети 2017“. Форумът бе организиран от Националното сдружение на общините в Република България и неговото търговско дружество НСОРБ-Актив и на него присъстваха близо 350  представители от почти 130 общини.

Запазвайки обучителния характер и отчитайки сроковете в ЗПФ за внасяне на проектите на бюджети в общинските съвети (до 20 работни дни от обнародването на ЗДБРБ, което тази година бе на 9 декември ), обучението се проведе дни преди Коледните  празници.

Във форума участваха широк кръг експерти и изборни лица от общините, ангажирани с управлението на местните финанси: финансисти, счетоводители и ръководители на общински приходни звена, много представители на второстепенни разпоредители, голям брой кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от бюджетните комисии. Те обсъдиха финансовата рамката за предстоящата година и  дискутираха по актуалните въпроси  по подготовката на Бюджета за следващата година.

Всички участници в Срещата получиха и по 1 екземпляр от Консултативната разработка, която Сдружението подготвя всяка година. В Разработката са систематизирани новостите в нормативната уредба. В  нея са изведени и бюджетни практики, с което да се подскажат възможните антирискови мерки и действия за подобрение на финансовата стабилност в процеса на изпълнение на общинските бюджети.

+ прочети целия текст - скрий текста

2016 г.

Традиционното обучение на НСОРБ „Подготовка на общинските бюджети 2016“, организирано от „НСОРБ-Актив“  тази година се проведе на 5 и 6 януари в София. 

Включените в програмата теми бяха с акцент върху промените в нормативната среда,  макрорамка и национални приоритети на Бюджет`2016 и специфичните акценти при подготовката на общинските бюджети за настоящата година. Темите бяха подготвени от екипите на НСОРБ на базата на съответните раздели в подготвяната всяка година от Сдружението Консултативна разработка за съставяне и приемане на общинския бюджет, и допълнени и представени от общински експерти, на база техния практически опит.

Тази година бе дадена възможност за поръчка на Консултативната разработка без участие в обучението. Още с излизането ѝ от печат - на 30 декември м.г., започна изпращането й към общините, които заявиха бройки. Общо 283 екземпляра от книжката с експресна куриерска доставка са изпратени към 129 общини, които не успяха да се включат със свои представители в обучението.

Във форума през 2016г. участваха над 200 експерти и изборни лица от общините, отговорни и ангажирани с управлението на местните финанси - финансисти, счетоводители и ръководители на общински приходни звена, много представители на второстепенни разпоредители, голям брой кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от бюджетните комисии.

Както обикновено, участниците получиха актуална информация за основните макропоказатели на държавния бюджет и най-важните въпроси по подготовката на общинските бюджети за 2016 от представителите на Министерство на финансите – директорът на дирекция „Финанси на общините“ в МФ Жени Начева и нейният екип от Дирекцията. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2015 г.

Традиционното обучение „Подготовка на общинските бюджети ‘2015 г.“ се проведе на две места в страната – на 12 и 13 януари в гр. Правец и на 15 и 16 януари в гр. Пловдив. Участваха 560 експерти и изборни лица от над 220 общини, ангажирани и отговорни за управлението на местните финанси - финансисти, счетоводители, ръководители на общински приходни звена, много представители на второстепенни разпоредители, голям брой кметове, заместник-кметове, председатели на общински съвети и общински съветници от бюджетните комисии.

Кметовете на общините Правец и Пловдив – г-н Румен Гунински и г-н Иван Тотев, заедно с техните екипи бяха перфектни домакини и оказаха цялостна подкрепа при подготовката и провеждането на двата форума.

Както обикновено, участниците получиха актуална информация за основните макропоказатели на държавния бюджет и за най-важните моменти по подготовката на общинските бюджети за 2015 г. от представителите на Министерство на финансите – заместник-министъра г-н Кирил Ананиев, който успя да се включи в обучението в Правец и директора на дирекция „Финанси на общините“ Жени Начева, която беше и на двете обучения.

Основното послание на МФ към общините е да планираме обективно приходната и консервативно – разходната част на общинските бюджети, така както е подходено към държавния бюджет в настоящата година. Общинските бюджети, като част от държавния бюджет, трябва да се подчиняват на три основни принципа:

Заместник – министър Ананиев обърна внимание, че в Бюджет ‘2015 единствено за общинските администрации не е заложено задължение за 10 на сто съкращения в разходите за персонал. Това обаче не е успокоително за общините, тъй като стандарта за общинска администрация не е променян от 2009 г., а общините вече проведоха всички възможни оптимизации на персонала. Затова и НСОРБ поиска от МФ в бюджетната процедура за 2015 да се разработи ясна методология за определяне размера на този стандарт с участието на МФ.

Основните послания на НСОРБ бяха представени от изпълнителния директор на Сдружението г-жа Гинка Чавдарова. Тя обърна внимание, че през 2015 г. няма да се реализират, но ще се разработват програми за реформи в системата на местните финанси – подготовка за общински ДДФЛ и новата методика за изчисляване на ТБО от 2016 година. Докато очакваният ръст на държавните трансфери и собствените приходи е слаб и има минимални промени в стандартите за делегираните дейности, очакваният натиск за разходи ще бъде висок. Предвид предстоящите местни избори правилата и възможностите за допълнителна финансова подкрепа през годината са твърде неясни. Важен момент за общинските бюджети за 2015 година е също така, че това е последната година за приключване на проектите от стария период и общините ще трябва да осигурят съфинансирането, притова без достъп до капиталовия пазар.

Освен сесиите с участието на представители на МФ, в програмата на обучението присъстваха и традиционните теми за подготовка на приходната и разходната част и балансирането на общинските бюджети. Тези теми бяха подготвени от екипите на НСОРБ на базата на съответните раздели в Консултативната разработка, представени и допълнени от общински експерти, на база техния практически опит.

Вече се наложи като практика включването в програмата на обучението и на отделна сесия за общинските съветници. Темите на дискусията тази година бяха особеностите на бюджетния процес в предизборна година и определянето размера на местните такси и цени на услуги – формиране на реалната стойност, цената за гражданите и условия за дофинансиране от общинския бюджет.

Вече за трета година се установи като традиция в програмата на обучението да бъдат представяни теми, свързани с общинските бюджети, но извън технологията на тяхната подготовка. Тази година те бяха свързани с местното икономическо развитие – старши икономистът  Петър Ганев на Института за пазарна икономика представи тяхното изследване „Регионални профили: показатели за развитие ‘2014“. Заместник – изпълнителния директор на НСОРБ г-н Емил Савов предложи доста широк кръг от теми за дебат на участниците, свързани с намирането на нови механизми за провеждане на местни икономически политики. В края на обучението Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ говори по една съвсем нова за общинските финансисти тема – използването на финансови инструменти за осигуряване на инвестиционен ресурс за общините през новия програмен период.

+ прочети целия текст - скрий текста

2014 г.

В традиционните обучения за подготовка на общинските бюджети, които НСОРБ и „НСОРБ-Актив” ЕООД организират в партньорство с Министерство на финансите, се включиха 505 експерти, ангажирани с управлението на местните финанси от  183 общини. Обученията се проведоха на 10 и 11 декември в к.к. Златни пясъци и на 12 и 13 декември в гр. Пловдив.

Акцентите и спецификите на тазгодишните обучения бяха продиктувани от сериозните промени, настъпили в нормативната среда – влизането в сила от 2014 г. на новия Закон за публичните финанси, измененията в Закона за местните данъци и такси, Закона за управление на отпадъците и наредбите към него, Закона за водите и други нормативни актове с влияние върху общинските финанси и бюджети.

Изпълнителният директор на НСОРБ - г-жа Гинка Чавдарова представи целите и задачите на общинските бюджети за 2014 г. в контекста на новата нормативна среда. Тя призова представителите на местните власти да планират на база ограничени ресурси с готовност за гъвкава и своевременна реакция.

В самостоятелен форум за общинските съветници бяха дискутирани новите ангажименти на общинските съвети в бюджетния процес и беше посочено какво не бива да бъде пропуснато при подготовката, приемането и изпълнението на бюджета.

Както винаги до сега, финансовата рамка на бюджет`2014 и изпълнението на общинските бюджети за 2013 г. бяха представени от Министерство на финансите. На обучението в Пловдив заместник-министърът на финансите г-н Кирил Желев увери местните власти, че МФ е отворено за диалог, но разчита на съдействието им за увеличаване на приходите в държавната хазна, а г-жа Валентина Грозданова, директор дирекция „Финанси на общините“, представи ключовите приоритети на Бюджет`2014. На обучението в Златни пясъци се включиха г-жа Юлия Цолова, н-к отдел „Местни дейности“ и г-жа Мариана Мотева, държавен експерт в МФ, които говориха за основните тенденции в приходите на общините, разходите за делегираните дейности и взаимоотношенията между общините и централния бюджет. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2013 г.

В обученията през тази година участие взеха общо 455 общински представители от 176 общини. Те бяха организирани на две места в страната - в гр. Велико Търново на 08 – 09 януари и в гр. София на 10 – 11 януари. 

В обучителната програма бяха включени ключови теми от консултативната разработка за съставяне и приемане на общинските бюджети, специален панел с участието на представители на Министерство на финансите относно делегираните от държавата дейности. Традиционно общински финансови експерти споделиха опит и добри общински практики в местните дейности, а за подобряване на публичността се проведе и специална демонстрационна ролева игра на тема публично обсъждане на приоритетите и приходната част на общинския бюджет.

В рамките на въвеждащия дискусионен форум г-н Петър Ганев, старши иконоист от Института по пазарна икономика запозна участниците с оценката за развитие на общинските бюджети през последните години. Освен наблюдаваните показатели по приходите на общините, оценката включи и наблюдение на процеса на децентрализация и ефектът от нея. Другата актуална тема по време на дискусионния форум бяха важните моменти свързани със средносрочното планиране и прогнозиране на паричните потоци и капацитета на общините за поемане на дълг. Правилното планиране и балансиране на средствата в контекста на европейския програмен период разсясни г-жа Надя Данкинова, изпълнителен директор на Фонд ФЛАГ.

Подготовката на общинския бюджет с детайлно разглеждане на планирането на приходите, разходите и балансирането беше отделено в обща сесия поради големия интерес към темата.

г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите представи макрорамката, промените и приоритетите в бюджета. Според него настоящата година е първата по-спокойна от гледна точка на бюджета и ще се дебатира повече за изравнителната субсидия. Спецификата, целите и задачите на общинските бюджети през тази година изясни г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ, представители на дирекция “Финанси на общините” в Министерство на финансите традиционно представиха пред общинските финансови експерти предварителните оценки за изпълнението на общинските бюджети през 2012 г. и новите моменти в бюджет 2013.

Имаше отделен форум за общинските съветници и техните ангажименти в бюджетния процес. Основни теми бяха ефективните взаимоотношения между Общински съвет, Общинска администрация и местна общност, както и възможностите за допълнителни ресурси и резерв в бюджета за бъдещи проекти.

+ прочети целия текст - скрий текста

2012 г.

През тази година обучението за подготовка на общинските бюджети се проведе на две места в страната – в гр. София на 11 – 12 януари и в гр. Шумен на 13 – 14 януари. Участие взеха общо 507 общински финансови експерти и изборни представители от 185 общини. 

Особеностите на общинските бюджети през годината в контекста на националната бюджетна политика представи г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите. Изпълнителния директор на НСОРБ, г-жа Гинка Чавдарова разясни на участниците проблемите, по които предстои вземането на тежки решения в общините през 2012 г. С промените при формирането на разходната част от бюджета и новото групиране на общините по функция „Образование“ присъстващите запознаха: г-н Красимир Вълчев, главен секретар на МОН, г-жа Марияна Мотева, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините“ в МФ и г-жа Теодора Дачева, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ.

Финансирането на делегираните от държавата дейности беше дискутирано съвместно с г-жа Валя Грозданова, директор „Финанси на общините“ в МФ и г-жа Жени Начева, н-к отдел „Държавни дейности“ в МФ.

Трудните решения на новите общински бюджети, както и предстоящите промени в данъчното законодателство наложиха провеждането на два паралелни форума, където разискваните теми, представени от г-н Емил Савов, заместник-изпълнителен директор на НСОРБ и общински експерти с богат практически опит предизвикаха интерес и дискусии сред участниците.

Общинските бюджети като част от задълженията на общинския съвет представи г-жа Станка Ангелова, преседател на ПК „ФИДТ“ към НСОРБ.

+ прочети целия текст - скрий текста

2011 г.

Вече пет години НСОРБ и НСОРБ-Актив всяка година организират обучение за подготовка на общинските бюджети, съвместно с Министерство на финансите. Тази година то се проведе на 7 и 8 януари в град София. Участие взеха 451 общински финансови експерти и изборни представители от 194 общини.

По време на пленарната сесия, с особеностите на бюджетната макрорамка участниците запозна г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите. Предстоящите нормативни промени в данъчното законодателство и отражението им върху общинските бюджети представи г-жа Менда Стоянова, председател на ПК „Бюджет и финанси“ в НС. Г-н Чавдар Тодоров, изпълнителен директор на „Информационно обслужване“ АД, спонсор на обучението заедно с неговия екип разясни възможностите за внедряване в общините на софтуер обслужващ местните данъци и такси.

Новите моменти във финансирането на общински дейности от държавата представиха г-н Красимир Вълчев, главен секретар на МОМН, г-жа Валя Грозданова, директор „финанси на общините в МФ, както и експертите в МФ г-жа Марияна Мотева и г-жа Марияна Чаушева. Промените в нормативната уредба, свързана с новата методология за определяне на ТБО и размера на туристическия данък разясниха г-н Стефан Стефанов, директор дирекция „Управление на отпадъците“ в МОСВ и г-н Стефан Иванов, консултант на НСОРБ по въпросите на местните финанси. Общински експерти предложиха модел за изчисляване на ТБО, който отчита новите компоненти и предполага еднакво облагане за жилищните и за нежилищните имоти. При определяне размерите на туристическия данък много ясно беше подчертано, че целта на въвеждането му не е да се увеличи данъчната тежест на хотелиерите, а да се постигне по-голяма справедливост и по-добра събираемост като се обхванат нередовните платци.

Тази година за първи път в програмата имаше специални модули за групата на местните лидери – общински съветници, кметове и заместник-кметове – хората които вземат важните решения в местните общности. Включените теми, бяха насочени в помощ при вземането на управленски решения относно протичането на бюджетния процес вътре в администрацията и в общинския съвет. Общински експерти представиха предстоящите нормативни промени и споделиха своя богат професионален опит с участниците. Проведе се и дискусионна сесия, на която заместник-кметове и финансисти от различни по големина общини представиха своите конкретни решения относно планирането на общинските бюджети. Влошаващото се финансово състояние на общините и изискваното съ-финансиране по проектите силно намаляват способността им за провеждане на самостоятелна инвестиционна политика извън евро-проектите. За други инвестиции общините могат да разчитат предимно на собствени приходи след направените в ЗОД промени. Повечето общини ще трябва да направят труден избор при приемането на общинските бюджети, състоящ се в търсенето на баланса между три вида дефицит: в текущите разходи за местни дейности, в обхвата на местната инвестиционна програма и в способността да се обслужва настоящ и нов дълг. Получи се оживен дебат, което показва че споделянето на добри и лоши практики е много по-добър вариант от предоставянето на готови и понякога спорни решения.

+ прочети целия текст - скрий текста

2010 г.

За четвърта поредна година се проведе обучението за общинските финансисти и председатели на бюджетните комисии в общинските съвети за подготовка на общинските бюджети. По този начин отново се гарантира ефективното партньорство и взаимодействие между администрацията и общинския съвет в цялостния бюджетен процес. С оглед спазване на сроковете за приемане на общинските бюджети, през тази година обучението беше само едно за всички общини и се проведе от 7 до 9 януари в гр. София. В него участие взеха 373 общински финансисти, данъчни експерти, счетоводители, директори на дирекции, общински съветници, председатели на общински съвети, кметове и заместник-кметове от 176 общини.

Лектори на обучението и през тази година бяха както представители на МФ, така и експерти на НСОРБ и общински финансисти. Спецификата на макрорамката за общинските бюджети през 2010 г. беше представена от г-н Владислав Горанов, заместник-министър на финансите. Той се спря върху новите моменти в ЗМДТ, осигурителната политика и политиката по доходите, приоритетите в разходната част на бюджет 2010, приоритетите по отношение на капиталовите разходи, както и върху делът на основните функции в разходите за делегирани от държавата дейности на общините и делът на основните функции в разходите за местни дейности на общините. Г-жа Валя Грозданова, директор дирекция “Финанси на общините” представи подробен количествен анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2009 г. В своята презентация г-жа Гинка Чавдарова препоръча на общините да планират реалното и да се надяват на по-доброто. Тя постави акцент върху предизвикателствата през 2010 г., в това число новите задачи на данъчните служби и новите реалности в инвестиционната политика и очерта задачите, с които се ангажира НСОРБ и тези, които стоят пред общините.         

Втората част на обучението беше фокусирана върху предварителни, текущи и последващи действия при управление на местните приходи и общата рамка на разходната част - делегирани и местни дейности, като специално внимание беше отделено на предложения и идеи за конкретни антикризисни мерки. Интерес предизвика и темата за ангажиментите на общинския съвет в бюджетната процедура и необходимостта от преосмислянето на общинските политики.

Отчитайки реалните проблеми, в програмата специално внимание беше отделено на европроектите, които се очертават като основа на инвестиционната политика на общините през следващите години. Финансово управление на привлечените по проекти средства предизвика интерес и дискусии сред участниците, които все по-често се сблъскват с тази проблематика. Бюджетът на проектите се планира общо и по години съобразно времевия график за изпълнение на дейностите и това е базата при планиране бюджета на общината (бенефициента) за съответната бюджетна година. В тази връзка в рамките на обучението беше организирано бюро за консултации с експерти от Фонд ФЛАГ, а неговия изпълнителен директор представи възможностите на общините да се възползват от ресурсите на фонда. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2009 г.

За поредна година се проведоха традиционните обучения за общинските финансисти и председатели на бюджетните комисии в общинските съвети по подготовка на общинските бюджети. Те се проведоха от 15 до 17 януари в гр. София и от 18 до 20 януари в гр. Шумен и преминаха при голям интерес – 466 участника от 196 общини.

Община Шумен се представи като изключително гостоприемен домакин с активното си съдействие в подготовката за деловата работа, представяне на програма за историята и традициите на региона и организирано посещение на Мадарския конник и Преславското златно съкровище.

Промените в макрорамката и балансирането на общинските бюджети в условията на финансова и икономическа криза бяха представени от г-н Кирил Ананиев, заместник министър на финансите. Той се спря върху основните рискове пред фискалната политика и прогнозата за основните макроикономически показатели, както и върху пакетите от мерки за противодействие на финансовата криза. Подробен количествен анализ на изпълнението на общинските бюджети през 2008 г. направи г-жа Валя Грозданова, директор дирекция “Финанси на общините”. Г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ разгледа предизвикателствата пред общинските бюджети за 2009 г. и техните възможни решения, като акцент беше поставен върху това как да се възползваме от шансовете, които дава кризата. Представени бяха основни моменти в планирането и управлението на собствените приходи и на държавните трансфери и планирането и управлението на разходите.

Вторият ден на обученията беше фокусиран върху новата политика при планиране на разходите; новостите в делегираните от държавата дейности “Отбрана и сигурност” и “Здравеопазване” и изводи от практиката през 2008 г. в сектор “Образование” и възможните за подобрения през 2009 г. Лектори бяха експерти на НСОРБ, общински финансисти и експерти от МФ – г-жа Станка Ангелова, председател на ПКФИДТ към НСОРБ, г-жа Марияна Чаушева и г-жа Марияна Мотева – държавни експерти в дирекция “Финанси на общините”. Особен интерес предизвика темата за планиране на средствата за заплати на общинската администрация. Въвеждането на единни разходни стандарти за финансиране на трудовите разходи за общинската администрация е съществена промяна в бюджетните условия за 2009 г. и опит за разрешаване на основния проблем в общините – кадрова осигуреност и адекватност на отговорностите и възнагражденията. Отбелязани бяха и промените в дейност “Здравеопазване”, свързани с въвеждането на нови единни разходни стандарти. В дейност “Отбрана и сигурност” се въвеждат стандарти за численост по групи общини и за издръжка на делегирана от държавата дейност “Доброволни формирования за защита при бедствия”. Детайлно и подробно бяха представени промените в дейност “Образование” за разделение на дейностите и за единните разходни стандарти.

Третият ден от програмата на обученията беше посветен на подходите за планиране и финансово управление на средства за подготовка и изпълнение на европейски проекти. Представените теми от общински експерти с богат практически опит предизвикаха интерес и дискусии сред участниците, които все по-често се сблъскват с тази проблематика. Модулът завърши с промотиране на процедурите за кандидатстване пред Фонд “ФЛАГ”, който официално стартира на 15 януари 2009 г., направено от изпълнителния директор на фонда г-н Емил Савов.

Интересът към обученията, както и мненията и оценките на участниците показаха, че този традиционен форум е необходим и полезен. 

+ прочети целия текст - скрий текста

2008 г.

През тази година обучението за политиките и технологията на общинските бюджети се проведе на три места в страната - в гр. София от 16 до 18 януари и в гр. Пловдив от 22 до 24 януари и в к.к. Св.св. Константин и Елена от 30 януари до 1 февруари. В трите обучения общо участие взеха 518 общински финансови експерти и изборни представители от 195 общини.

Националните приоритети на Бюджет ‘2008 и предстоящите промени, касаещи общините представи г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите. Изпълнителния директор на НСОРБ, г-жа Гинка Чавдарова запозна участниците с предизвикателствата пред новия бюджет, проблемните моменти във взаимоотношенията с общинския съвет и публичността на бюджетния процес, както и възможните решения. С новите моменти при формирането на разходната част от бюджета по функция „Образование“ и положителни практики в тази посока присъстращите запозна г-жа Марияна Мотева, държавен експерт в дирекция „Финанси на общините“ в министерство на финансите.

Анализ на нормативната среда касаеща подготовката на Бюджет ‘2008, както и обосновка за планиране на приходите и текущите му разходи бяха направени от общински експерти с дългогодишен опит в бюджетния процес. Възможностите за подобряване на бюджетния процес и балансиране на бюджета представи г-жа Станка Ангелова, председател на Постоянната комисия по финансови, икономически дейности и транспорт към НСОРБ.

+ прочети целия текст - скрий текста

2007 г.

След влизането на България в Европейския съюз подготовката на общинските бюджети предстоеше да става все по голямо предизвикателство за местните власти и НСОРБ чрез своето търговско дружество НСОРБ-Актив реши да започне организиране на ежегодни обучения по тази актуална тема. Първото обучение беше проведено в началото на 2007 г. на две места в страната – в гр. София от 11 до 13 януари и в гр. Хисяря от 15 до 17 януари. Участие взеха 327 общински финансови експерти и изборни представители от 157 общини.

С макроикономическите и фискални аспекти на Бюджет ‘2007, както и с процеса на финансова децентрализация участниците бяха запознати от г-н Кирил Ананиев, заместник-министър на финансите и г-жа Валя Грозданова, директор на дирекция “Финанси на общините” в министерство на финансите. Г-жа Гинка Чавдарова, изпълнителен директор на НСОРБ отбеляза новите предизвикателства и възможните решения при подготовката на проектобюджетите от общините. Експерти от министерство на финансите представиха новите мометни за 2007 г. по сфери на дейсност – бюджета на образованието в условията на финансирането по единни стандарти на делегираните от държавата дейности, задълженията на общините по опазване на обществения ред, сигурността, отбранително-мобилизационната подготовка, стихийните бедствия и аварии, основните параметри на общинското здравеопазване и социалните дейности.

Анализ на Бюджет ‘2006, както и обосновка за планиране на приходите и разходите по проекта за първи европейски бюджет на общините бяха направени от общински експерти с дългогодишен опит в бюджетния процес.

+ прочети целия текст - скрий текста
Възможности за партньорство
Календар на събитията

септември 2023

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
  Национален форум на общинските данъчни експерти - ден 1/2
 • 29
  Национален форум на общинските данъчни експерти - ден 2/2
 • 30
 • 1